Společenství vlastníků jednotek Dánská 1991 - 5, Kladno


Zápis ze 8. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Dánská 1991-5, Kladno ze dne 16. prosince 2012

Prezence zahájena v 17,45 hod., ukončena v okamžiku zahájení schůze.

Začátek schůze: v 18,00 hod.

Přítomno: 58,1% všech spoluvlastníků (shromáždění usnášeníschopné)

I. Zahájení

Předseda výboru pan Lamač zahájil schůzi shromáždění v 18,00 hodin.

 

II. Informace o prováděném zateplení

Předseda výboru, pan Lamač, seznámil přítomné vlastníky s rozsahem dokončených prací. Rozsah prací byl dokončen dle daného rozpočtu kromě soklu včetně ostění vchodových dveří, květináčů u vchodů, dokončení izolace balkonů a terénních úprav kolem domu. Tyto práce budou dokončeny dle počasí, nejpozději do 30.dubna 2013.

Základní informace o ceně díla:

Prostředky čerpané z úvěru 4 397 100.-Kč         měsíční splátky 31 500.-Kč, poslední splátka 25.dubna 2027

Vlastní prostředky:

Vlastní prostředky na zetep 400 000.-Kč

Kulatá okna schodiště 5x 50 354.-Kč                 byla nutná výměna – okna byla původní, kovová - koroze

Vypracování technické zprávy 5 000.-Kč            Ing.Ryšánek

Úprava osvětlení vchodů 5 427.-Kč                    nová pohybová čidla + elektroinstalace u všech vchodů

Rozvodné skříně u vchodů 5x 15 580.-Kč          připraveno pro pozdější výměnu silnoproudých kabelů bez nutnosti zásahu do fasády

Fošny smrk hoblované 7 968.-Kč                      sezení u vchodů, staré fošny napadeny houbou – montáž proběhne na jaře po natažení marmolitu

Stavební dozor 42 000.-Kč                               Dle SoD částka 7 000,-Kč/měs.

Celkem bez úroků z úvěru 4 923 429.-Kč

Dále byl sepsán soupis závad, který je k nahlédnutí zde

 

Usnesení:

Shromáždění vlastníků vzalo na vědomí postup a rozsah prováděných prací a schválilo vynaložené finanční prostřdky.

 

Výsledek hlasování:
Pro:          100% přít.
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

III. Shrnutí událostí za uplynulé období

Předseda výboru informoval přítomné o prováděné rekonstrukci celého domu a o nedodělcích a reklamacích. S firmou TG-mont bylo dohodnuto, že vrátí na náš účet formou dobropisu částku 180 000.-Kč. Tato částka bude zaplacena firmě TG mont až po úplném předání díla. Dílo musí být doděláno a předáno nejpozději do 30.dubna 2013. Čerpání úvěru bylo povoleno bankou pouze do 31.12.2012, proto byla tato transakce nutná z důvodu dočerpání úvěru v plné výši.

Usnesení:

Shromáždění bere tuto informaci na vědomí.

 

IV. Hospodaření – účetní uzávěrka za rok 2011

PPředseda výboru seznámil přítomné s konečným stavem fondu oprav. V roce 2011 byla z fondu oprav investována částka 286 592.-Kč. Konečný stav FO k 31.12.2011 je 549 786.-Kč. Největší částka investovaná v roce 2011 byla generální rekonstrukce společných elektrorozvodů/osvětlení chodby/ a rozvodů od hlavního jističe na společných chodbách po jističe v bytech majitelů - částka 151 990.-Kč Podrobný rozpis příjmů a výdajů FO je na našich stránkách v neveřejné části v záložce fond oprav rok 2011.

Usnesení:

Shromáždění vlastníků schvaluje účetní uzávěrku za rok 2011.


Výsledek hlasování:

Pro:         100% přít.
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

 

V. Informace o programu „Nová zelená úsporám“

Program Zelená úsporám končí, ale ministr životního prostředí Tomáš Chalupa představil další dotační program Nová zelená úsporám. Program Nová zelená úsporám je zaměřen na investice do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách, bude podporováno například komplexní zateplování rodinných a bytových domů a veřejných budov. Bohužel to vypadá tak, že na dotaci budou mít nárok pouze domy realizované po 1. lednu 2013.

 Více na http://www.novazelenausporam2013.cz/nova-zelena-usporam.html

Usnesení:

Shromáždění bere tuto informaci na vědomí.

 

VI. Diskuse

Na návrh některých členů shromáždění bylo hlasováno o znovuobnovení vytápění sušáren ve vchodech 1992 a 1994. Náklady na vytápění budou rozúčtovány mezi majitele, kdy každý majitel bytu zaplatí 1/40 nákladů na vytápění. Radiátory budou připojeny / pokud to bude technicky možné/ až po ukončení jarní topné sezóny, jelikož pro připojení radiátorů bude nutné vypustit topnou soustavu. Radiátory budou osazeny termoregulační hlavicí.

Usnesení:

Shromáždění vlastníků schvaluje vytápění sušáren

 

Výsledek hlasování:

Pro:         82,8% přít.
Proti:       17,2%
Zdrželo se:    0%

 

Na žádost předsedy výboru bylo jednáno o paušální náhradě za telefonní hovory a prokazatelné náklady za 27 týdnů trvajících stavebních prací. Jedná se zejména o účast na kontrolních dnech 2x týdně, náklady na telefonní hovory, veškerá kontrolní činnost. Částka byla stanovena na 20 000.-Kč hrubého pro Zdeňka Lamače a 20 000.-Kč. hrubého pro Jiřího Dočekala.

Usnesení:

Shromáždění vlastníků schvaluje paušální náhradu pro dva členy výboru.

 

Výsledek hlasování:

Pro:         100% přít.
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

 

 

VII. Informace

• Na rekonstruované části domu je 84 měsíců záruka, proto je zakázán jakýkoliv zásah do fasády (vrtání držáků antén, satelitů, různé ohrádky na parapety, atd…)

• V rámci rekonstrukce domu bylo zprovozněno WC ve sklepním prostoru vchodu 1992. Po dobu rekonstrukce bylo WC používáno stavební firmou pro své zaměstnance. Po skončení prací bylo WC vyštukováno a vymalováno na náklady TG-montu a předáno zpět do užívání našemu SVJ. V případě havárie vody, nebo odpadu v bytech, je toto WC plně k dispozici obyvatelům domu.

 

 

VIII. Závěr

Shromáždění bylo ukončeno v 19.45 hod.

 

Příloha : - pozvánka - prezenční listina + plné moci, výsledky hlasování

 Zapsala: 16. prosince 2012, Lenka Lamačová

Na začátek