Společenství vlastníků jednotek Dánská 1991 - 5, Kladno


Zápis ze 2. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Dánská 1991-5, Kladno ze dne 20. března 2007

Prezence zahájena v 18,30 hod., ukončena v okamžiku zahájení schůze.

Začátek schůze: v 19,30 hod.

Přítomno: 23/40 podílů, tj 58 % všech spoluvlastníků (shromáždění usnášeníschopné)

I. Zahájení

Předseda výboru pan Lamač zahájil schůzi shromáždění v 19.30 hodin.

II. Volba zapisovatele a ověřovatele

Zapisovatelem byla schválena paní Tichopádová Ivana.
Výsledek hlasování:
Pro:          100%
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

Ověřovatelem byl schválen pan Mlateček Ladislav.
Výsledek hlasování:
Pro:          100%
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

III. Schválení domovního řádu

Na návrh výboru navrženo znění Domovního řádu.
Výsledek hlasování:
Pro:          100%
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

IV. Hospodaření - účetní uzávěrka 2006

Předseda výboru pan Lamač přednesl z předložených podkladů jednotlivé body účetní uzávěrky roku 2006. Shromáždění schvaluje účetní uzávěrku za rok 2006.
Výsledek hlasování:
Pro:          100%
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

V. Vyjádření souhlasu se seznamem uzavřených smluv

Pojištění domu  - na částku 33 mil Kč pojišťovna Kooperativa
Správa domu     - SUNNY Kladno
Dodávka tepla    - TePo s.r.o.
Dodávka vody     - VKM Kladno

Výsledek hlasování:
Pro:          100%
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

VI. Problematika dlužníků

Výbor podal informace o stavu dlužných částek a navrhl řešení situace, kdy jednotliví dlužníci budou vyzváni členy výboru k úhradě dlužných částek, a pokud se tak nestane, bude výbor nucen řešit dlužné částky i soudní cestou. Shromáždění bere tuto skutečnost na vědomí.

VII. Výměna vodoměrů SV a TUV

Dne 20. března předány vodoměry společnosti EGÚ Praha k repasování za cenu 250.-Kč/kus. V průběhu měsíce dubna bude provedena výměna vodoměrů SV a TUV v našem domě. Přesný termín bude upřesněn.

VIII. Příspěvek do fondu oprav

Na návrh výboru navržena částka 650. -Kč měsíčně.
Výsledek hlasování:
Pro:          100%
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

IX. Odměna předsedovi výboru

Odsouhlasena odměna pro předsedu výboru od 1. ledna 2007 ve výši 25. -Kč byt/měsíc a paušální náhrada na telefon a cestovní náhrady ve výši 500. -Kč měsíčně.
Výsledek hlasování:
Pro:          100%
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

X. Diskuse o technickém stavu a nutných opravách

1. - Hlasování o výměně oken ve sklepních prostorech

Předseda výboru seznámil členy SVJ, že bylo vyhlášeno výběrové řízení a osloveno 6 firem /Regno, T-plast, Vekra, Vorlíček plast, MV plast, Hella plast/. Na základě ceny byla vybrána firma REGNO s.r.o. za cenu 139 097. -Kč. Shromáždění schvaluje výměnu sklepních oken.

Při montáži bude nutné zpřístupnit sklepní prostory se sklepními okny!!!!! Pro úklid sklepů bude přistaven dne 21.dubna 2007 od 7.00 hod do 17.00 hod. velkoobjemový kontejner.
Výsledek hlasování:
Pro:          100%
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

2. - Hlasování o montáži patní regulace

p. Vracovský podal informaci ohledně montáže patní regulace za cenu 53 200.-Kč. Montáž provede firma TePo s.r.o. Shromáždění schvaluje montáž patní regulace.
Výsledek hlasování:
Pro:          100%
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

3. - Hlasování o rekonstrukci sušárny vchodu Dánská 1992

Bude vypsáno výběrové řízení na položení dlažby a na drobné stavební úpravy. Shromáždění schvaluje rekonstrukci sušárny.
Výsledek hlasování:
Pro:          100%
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

3. - Hlasování o malování společných prostor

Bude vypsáno výběrové řízení na vymalování společných prostor. Shromáždění schvaluje vymalování společných prostor.
Výsledek hlasování:
Pro:          100%
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

XI. Ukončení

Předseda výboru pan Lamač ukončil schůzi shromáždění v 20.50 hodin.

 Zapsala: 20. března 2007, Tichopádová Ivana

Na začátek