Společenství vlastníků jednotek Dánská 1991 - 5, Kladno


Zápis z 9. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Dánská 1991-5, Kladno ze dne 15. prosince 2013

Prezence zahájena v 18,15 hod., ukončena v okamžiku zahájení schůze.

Začátek schůze: v 18,30 hod.

Přítomno: 52,5% všech spoluvlastníků (shromáždění usnášeníschopné)

I. Zahájení

Předseda výboru pan Lamač zahájil schůzi shromáždění v 18,30 hodin.

 

II. Informace o dokončení zateplení

Předsedající seznámil přítomné vlastníky s ukončením prací na zateplení domu. Rozsah prací byl dokončen dle daného rozpočtu bez navýšení o vícepráce.

Základní informace o dokončovaných pracích v roce 2013:

Částka nezaplacená TG montu za nedokončené práce 180 000. -Kč

Platba za zábor veřejného prostranství městu -23 804. -Kč

Terénní úpravy -7 000. -Kč

Nákup marmolitu na opravu soklu -20 492. -Kč

Silikonová barva na opravu nátěru balkonů -4 766. -Kč

Pojistné plnění – vandalismus 24 082. -Kč

Dokončovací práce Capbreton real -130 000. -Kč

Celkem 18 020.-Kč

Usnesení:

Shromáždění vlastníků bere tuto informaci na vědomí.

 

III. Shrnutí událostí za uplynulé období

Předseda výboru informoval přítomné o největších investicích v roce 2013 placených z fondu oprav.

Březen – revize hasicích přístrojů 2 674. -Kč

Květen – terénní úpravy po rekonstrukci 7 000. -Kč

Květen – nákup nových vložek FAB 4 216. -Kč

Červen – oprava okapových žlabů 3 450. -Kč

Září – oprava okna + výměna skla - sklep 5 750. -Kč

Září – výměna vodoměrů 35 025. -Kč

Říjen – oprav stoupačky 1994 14 300. -Kč

Říjen – revize plynu 15 609. -Kč

Listopad – dokončení zateplení domu 130 000. -Kč

Listopad – montáž topení sušárny 1992 a 1994 17 000. -Kč

 

Usnesení:

Shromáždění vlastníků bere tuto informaci na vědomí.

 

 

IV. Hospodaření – účetní uzávěrka za rok 2012

Předseda výboru seznámil přítomné s konečným stavem fondu oprav k 31. 12. 2012.

Celkové příjmy FO včetně úvěru 5 446 660,82. -Kč

Celkové výdaje FO včetně úvěru 4 990 843,30. -Kč

Konečný stav „Fondu oprav“ k 31. 12. 2012 byl 455 817,52. -Kč

Podrobný rozpis pohybů na účtu za rok 2012 byl přiložen k „vyúčtování služeb poskytovaných s užíváním bytu“ a dále bude přístupný na našich stránkách v neveřejné části v záložce fond oprav rok 2012.

Usnesení:

Shromáždění vlastníků schvaluje účetní uzávěrku za rok 2012.


Výsledek hlasování:

Pro:         100% přít.
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

 

V. Informace o čerpání úvěru od KB a.s.

Předsedající seznámil přítomné o aktuálním stavu dlužné částky a o měsíčních splátkách úvěru.

Majitel úvěru SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DÁNSKÁ 1991-5

Typ účtu Úvěr

Číslo účtu 35-457851577/0100

IBAN CZ2001000000350457851577

Detail účtu Částka úvěru 4 397 100,49 CZK

Nečerpaná částka úvěru 0,00 CZK

Zůstatek úvěru 4 107 268,71 CZK

Datum příští splátky 25. 12. 2013

Částka příští splátky 31 511,00 CZK

Úroková sazba 3,20 %

Stav účtu Aktivní

Úrok z prodlení 0,00 CZK

Částka po splatnosti 0,00 CZK

Dny po splatnosti 0

Datum podpisu smlouvy 13. 6. 2012

Datum splatnosti 25. 4. 2027

Datum poslední aktualizace zobrazovaných informací: 12. 12. 2013

 

Usnesení:

Shromáždění bere tuto informaci na vědomí.

 

VI. Návrhy na rekonstrukce a opravy v roce 2014

1. - Vymalování společných prostor

Vymalování bude provedeno v letních měsících, přesný termín bude včas upřesněn.


Výsledek hlasování:
Pro:           100% přít.
Proti:              0%
Zdrželo se:     0%

2. - Instalace domácího vrátného na vchodové dveře.

Tato rekonstrukce byla zatím zamítnuta.


Výsledek hlasování:
Pro:               0% přít.
Proti:         100%
Zdrželo se:     0%

3. - Obnovení kamerového systému sklepních prostor.

Jedná se o nákup 4 nových kamer do sklepních prostor, které byly odcizeny. V roce 2013 byla naše pojistka rozšířena i o vandalismus a případná další ztráta by už byla hrazena z této pojistky.


Výsledek hlasování:
Pro:            90,5% přít.
Proti:             9,5%
Zdrželo se:     0%

4. - Obnovení nátěru střešní konstrukce.

Tato rekonstrukce nabyla zatím schválena. Do příštího shromáždění se nechá zpracovat cenová nabídka a o tomto bodu se bude znova jednat.


Výsledek hlasování:
Pro:               4,8% všech
Proti:           95,2%
Zdrželo se:       0%

5. - Rekonstrukce odvětrání stoupaček kanalizace.

Jako dodatečný bod shromáždění byla do programu hlasování o rekonstrukcích zařazena oprava odsávání kanalizace v půdním a nadstřešním prostoru. Toto odsávání je zřejmě původní a za hranicí životnosti. Jsou to ještě azbestové trubky o délce cca 4m u každé odpadové stoupačky, které se postupem času začínají rozpadat.


Výsledek hlasování:
Pro:              100% přít.
Proti:                0%
Zdrželo se:       0%

 

VII. Diskuse

Informace o promítání OH v Soči 2014 v sušárně 1992. Jedná se hlavně o hokej, biatlon atd. Program bude ještě upřesněn.

Náš dům nemá k dnešnímu datu žádné dlužníky.

Na následné schůzi výboru bylo ještě rozhodnuto o opravě omítek ve společných sklepních chodbách. Jedná se o kompletní opravu zdí a zpevnění všech rohů plastovou lištou.

Stav spotřebovaných GJ za období leden-listopad 2013 je 388 GJ. Průměrná roční spotřeba za posledních 5 let byla 901 GJ.

Cena vodného a stočného od VKM Kladno-Mělník na rok 2014 bude 91,09. -Kč za m3 včetně 15% DPH.

 

VIII. Závěr

Shromáždění bylo ukončeno v 19.45 hod.

 

Příloha : - pozvánka - prezenční listina + plné moci, výsledky hlasování

 Zapsala: 15. prosince 2013, Ing. Ilona Dočekalová

Na začátek