Společenství vlastníků jednotek Dánská 1991 - 5, Kladno


Zápis z 1. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Dánská 1991-5, Kladno ze dne 20. března 2007

Notářský zápis

sepsaný v notářské kanceláři v Kladně, Tyršova 1020, dne 20. 3. 2007 - dvacátého března roku dvoutisícího sedmého, Ivanou Liškovou, notářkou v Kladně - - - - - - - - -

- - - Na základě žádosti původního vlastníka budovy dostavila jsem se dnešního dne do domu čp. 1992 v Kladně - Kročehlavech, Dánská ulice a byla jsem požádána, abych osvědčila konání, průběh a usnesení - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

prvního shromáždění

Společenství vlastníků jednotek Dánská 1991 - 5, Kladno

se sídlem Dánská 1992, 272 01 Kladno

I.

- - - Dle 9 zákona č. 72/1994 Sb. ve znění zákona č. 103/2000 Sb. v platném znění konalo se dnešního dne, tj. 20. 3. 2007 - dvacátého března roku dvoutisícího sedmého, v budově čp. 1992 v Kladně - Kročehlavech, ulice Dánská, shromáždění Společenství vlastníků jednotek Dánská 1991 - 5, Kladno. - - - - - - - - - -

- - - Schůzi zahájil v 19.10 hodin Zdeněk Lamač a prohlásil, že na shromáždění jsou přítomny osoby, které jsou vlastníky jednotek v budově čp. 1991, čp. 1992, čp. 1993, čp. 1994 a čp. 1994 v k.ú. Kročehlavy (zapsáno na LV č. 23223 pro obec Kladno a k. ú. Kročehlavy v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno - výpis z katastru nemovitostí tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako příloha č. 1) a současně podílovými spoluvlastníky společných částí domu v dále uvedeném rozsahu, a to : - - - - - - - - - -

Ing. Karel Vaněk, 1/40
Martina Valentová, 1/40
Jan Šeba, 1/80
Ivana Levaiová, 1/40
Zdeněk Lamač, 1/40
Marie Votavová, 1/40
Ing. Ilona Hromádková, 1/40
Miroslava Sobková, 1/40
Bohumila Sýkorová, 1/40
Pavel Šafář, 1/40
Květa Karlíková, 1/40
Erika Pichlová, 1/40
Blanka Novotná, 3/40
Ivana Tichopádová, 1/40
Marie Bergrová, 1/40
Martina Navrátilová, 1/40
Květoslava Machalická, 1/40
Renata Hrkalová, 1/40
Miroslava Vracovská, 1/40
Marta Součková, 1/40
Marta Mlatečková, 1/40

II.

- - - Zdeněk Lamač konstatoval, že první shromáždění je usneseníschopné, protože jsou přítomni členové, kteří vlastní více jak polovinu spoluvlastnických podílů na společných částech domu. -

- - - Prezenční listina tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako příloha č. 2. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Zdeněk Lamač přednesl návrh stanov společnosti, který měli všichni účastníci v písemném znění k dispozici již před konáním shromáždění. K návrhu nebylo žádných návrhu ani připomínek. - -

- - - Stanovy tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako příloha č. 3. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Stanovy byly, dle sdělení Zdeňka Lamače, v předloženém znění schváleny všemi hlasy přítomných. - - - - - - - - - - - -

III.

- - - Zdeněk Lamač vyzval přítomné k návrhu pěti členů výboru. Po krátké diskusi byli navrženi z pléna kandidáti, a to : - - - -
Zdeněk Lamač, Blanka Novotná, Ivana Levaiová, Ivana Tichopádová a Marta Mlatečková - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Navržení členové se svou kandidaturou souhlasili a vzhledem k tomu, že nebylo dalších kandidátů, následovalo hlasování. - -

- - - Dle sdělení Zdeňka Lamače pro návrh členů výboru hlasovalo 100 % přítomných a tedy byli zvoleni tito členové : - - - - - -
Ivana Levaiová,
Zdeněk Lamač,
Ivana Tichopádová,
Marta Mlatečková,
Blanka Novotná,

IV.

- - - Protože byl program jednání vyčerpán, bylo shromáždění ve 19:25 hodin ukončeno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - O tom byl tento notářský zápis sepsán s tím, že obsahuje 3 přílohy, a to výpis z katastru nemovitostí (příloha č. 1), prezenční listinu (příloha č. 2) a stanovy (příloha č. 3). - - - - -

L.S. Ivana Lišková v.r.

- - - Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený Ivanou Liškovou - notářkou v Kladně, dne 20. 3. 2007 - dvacátého března roku dvoutisícího sedmého, který je určen Společenství vlastníků jednotek Dánská 1991 - 5, Kladno, plně souhlasí s notářským zápisem Ivany Liškové - notářky v Kladně, Tyršova 1020 (včetně 3 příloh), založeným ve sbírce notářských zápisů pod čj. NZ 190/2007. - - - - - - - - - -

Ivana Lišková

notářka

 

Na začátek