Společenství vlastníků jednotek Dánská 1991 - 5, Kladno


Zápis z 10. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Dánská 1991-5, Kladno ze dne 7. prosince 2014

Prezence zahájena v 18,30 hod., ukončena v okamžiku zahájení schůze.

Začátek schůze: v 19,35 hod.

Přítomno: 52,5% všech spoluvlastníků (shromáždění usnášeníschopné)

I. Zahájení

Předseda výboru pan Lamač zahájil schůzi shromáždění v 19,35 hodin.

 

II. kontrola usnesení z 9. shromáždění

Předsedající seznámil přítomné vlastníky s ukončením prací na zateplení domu.

Rozsah prací byl dokončen dle daného rozpočtu bez navýšení o vícepráce. 

Vymalování společných prostor Provedeno – cena 58 000.-Kč 

Obnovení kamerového systému sklepních prostor Kamery nakoupeny, zatím nenainstalovány z důvodu nedostatečné ochrany proti poškození a odcizení - cena 9 200.-Kč

Rekonstrukce odvětrání stoupaček kanalizace. Rekonstruovány zatím vchody 1994, 1995 a polovina vchodu 1993, které byly v havarijním stavu. Ostatní vchody budou dodělány pouze jako havárie – 40 000.-Kč

Oprava omítek sklepních prostor Provedeno - 38 700.-Kč

Vymalování sklepních prostor včetně nátěru dveří Provedeno - 10 000.-Kč

Usnesení: Shromáždění bere tuto informaci na vědomí.

 

III. Shrnutí událostí za uplynulé období

Předseda výboru informoval přítomné o největších investicích v roce 2014 placených z fondu oprav.

Únor – elektro práce výměna vypínačů sklep 3 226.-Kč

Březen – nákup kamer 9 200.-Kč

Březen – oprava zdí společných prostor 38 700.-Kč

Březen – revize hasicích přístrojů 3 567.-Kč

Duben – výměna zvonkových tlačítek 13 081.-Kč

Duben – malování společných prostor 58 000.-Kč

Červen – havarijní oprava stoupačky 2 358.-Kč

Srpen – havarijní oprava stoupačky 1994 6 500.-Kč

Srpen – havarijní oprava stoupačky 1994 5 750.-Kč

Říjen – Instalatérské práce 1994 119 788.-Kč

Prosinec – vypracování PENB včetně stav. projektu 50 000.-Kč

Usnesení: Shromáždění bere tuto informaci na vědomí.

 

 

IV. Hospodaření – účetní uzávěrka za rok 2013

Předseda výboru seznámil přítomné s konečným stavem fondu oprav k 31. 12. 2013.

Celkové příjmy FO včetně úvěru 552 082.-Kč

Celkové výdaje FO včetně úvěru 697 549,70.-Kč

Konečný stav „Fondu oprav“ k 31. 12. 2013 byl 336 939,60.-Kč

 

Podrobný rozpis pohybů na účtu za rok 2013 byl přiložen k „vyúčtování služeb poskytovaných s užíváním bytu“ a dále bude přístupný na našich stránkách v neveřejné části v záložce fond oprav rok 2013.

 

Usnesení: Shromáždění vlastníků schvaluje účetní uzávěrku za rok 2013.

Výsledek hlasování:

Pro: 90,5 % přít. Proti: 0 % Zdržel se: 9,5 % = usnesení bylo přijato

 

V. Informace o čerpání úvěru od KB a.s.

Předsedající seznámil přítomné o aktuálním stavu dlužné částky a o měsíčních splátkách úvěru.

Majitel úvěru SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DÁNSKÁ 1991-5

Typ účtu Úvěr

Číslo účtu 35-457851577/0100

IBAN CZ2001000000350457851577

Detail účtu Částka úvěru 4 397 100,49 CZK

Nečerpaná částka úvěru 0,00 CZK

Zůstatek úvěru 3 856 918,69 CZK

Datum příští splátky 25. 12. 2014

Částka příští splátky 31 511,00 CZK

Úroková sazba 3,20 %

Stav účtu Aktivní

Úrok z prodlení 0,00 CZK

Částka po splatnosti 0,00 CZK

Dny po splatnosti 0

Datum podpisu smlouvy 13. 6. 2012

Datum splatnosti 25. 4. 2027

Datum poslední aktualizace zobrazovaných informací: 28. 11. 2014

 

Usnesení:

Shromáždění bere tuto informaci na vědomí.

 

VI. Návrhy na rekonstrukce a opravy v roce 2014

1. - Renovace a natření zábradlí schodišť společných prostor

Po menší diskusi bylo přistoupeno k hlasování.


Výsledek hlasování:
Pro:           14,3% přít.
Proti:         76,2%
Zdrželo se:   9,5%

2. - Obnovení kamerového systému sklepních prostor.

Úkol trvá z minulého shromáždění. Kamery jsou nakoupeny a nastaveny. Zbývá dořešit vyrobení ochranného obalu, který by zabránil poničení, popřípadě odcizení kamer.


Usnesení: Shromáždění bere tuto informaci na vědomí.  

3. - Navýšení kontejnerů.

Některými členy SVJ byla znovu otevřena otázka nepořádku kolem kontejnerů a zároveň i množství těchto nádob. Bohužel za nepořádek kolem kontejnerů si můžeme sami! Radši hodíme pytel s odpadem na zem, než udělat sto kroků a hodit odpad do jiného kontejneru. Pak stačí trochu silnější vítr a nepořádek je po celém sídlišti. Názor některých členů SVJ, že dva kontejnery jsou pravé části domu a dva levé části domu, není pravda. Každý obyvatel Kladna, který zde má trvalé bydliště, má povinnost podílet se na platbě za svoz odpadu. To také znamená, že může odkládat odpad do všech odpadních nádob na území města. Ale že kontejnery plní i občané, kteří na Kladně nemají trvalý pobyt a zároveň neplatí do městské kasy za odpad, toto je otázka spíše pro zastupitele, popřípadě pro městskou policii.


Usnesení: Výbor se pokusí dojednat s MPS Kladno navýšení počtu nebo svozů kontejnerů.  

4. - Schválení nevyužívaného společného prostoru pro umístění infrasauny

Na žádost některých členu SVJ byla do programu shromáždění zařazena žádost o souhlas s umístěním infrasauny do sklepního prostoru. Infrasauna by byla zakoupena z vlastních prostředků žadatelů, bez jakýchkoliv nároků na platbu z fondu oprav. K infrasauně by byl nainstalován vlastní vodoměr (v případě vybudování i sprchy) a elektroměr. Všechny platby za energie by platili žadatelé


Výsledek hlasování:
Pro:             27,2% všech
Proti:           45,5%
Zdrželo se:   27,3%

5. - Parkování před domem.

Opětovné řešení problému s parkováním. V současnosti je situace s parkováním před naším domem po 18 hod. kritická. Parkuje se “kde se dá“ a situace se asi hned tak nezmění. Musíme být k sobě ohleduplní a parkovat tak, aby ostatní mohli projet a vyjet!!!!!

 

5. - Dodělání oplocení u vchodu 1995 až k ulici Vrchlická

Z důvodu zamezení procházení podél našeho domu v zeleni bylo navrženo dodělat oplocení až k ulici Vrchlická.


Výsledek hlasování:
Pro:                  0% všech
Proti:           90,5%
Zdrželo se:    9,5%

 

 

VII. Diskuse

• Kontrola kontaktních údajů. Případné změny telefonních čísel a e-mailů prosím na predseda@svj-danska.cz

• Náš dům nemá k dnešnímu datu žádné dlužníky.

• Informace o PENB. Úplné znění PENB je na adrese http://svj-danska.cz/minar/penb141128-2.pdf

• Stav spotřebovaných GJ za období leden-listopad 2014 je 293,180 GJ.

• Cena vodného a stočného od VKM Kladno-Mělník na rok 2015 bude 92,92. -Kč za m3 včetně 15% DPH

 

VIII. Závěr

Shromáždění bylo ukončeno v 20.15 hod.

 

Příloha : - pozvánka - prezenční listina + plné moci, výsledky hlasování

 Zapsala: 15. prosince 2013,

Na začátek