Společenství vlastníků jednotek Dánská 1991 - 5, Kladno


Zápis z 5. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Dánská 1991-5, Kladno ze dne 31. října 2010

Prezence zahájena v 17,45 hod., ukončena v okamžiku zahájení schůze.

Začátek schůze: v 18,00 hod.

Přítomno: 60% všech spoluvlastníků (shromáždění usnášeníschopné)

I. Zahájení

Předseda výboru pan Lamač zahájil schůzi shromáždění v 18.00 hodin.

II. Volba zapisovatele a ověřovatele

Zapisovatelem byla schválena paní Lévaiová Ivana.
Výsledek hlasování:
Pro:          100%
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

Ověřovatelem byla schválena Elgrová Veronika.
Výsledek hlasování:
Pro:          100%
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

III. Dotace z fondu "Zelená úsporám" na zateplení domu

Na shromáždění byla pozvána p.Staňková ze společnosti IP Polná, která přednesla návrh, jak zateplit náš dům za přispění dotace z programu ZELENÁ ÚSPORÁM. V současnosti je program Ministerstvem životního prostředí pozastaven, ale program bude znovu pokračovat od 1. února 2011. Do té doby bude nutné zpracovat projektovou dokumentaci. Tento projekt je ve fázi rozpracovanosti a informace k tomuto projektu budou průběžně aktualizovány na stránkách Společenství. Jelikož dle Stanov SVJ, jde-li o stavební úpravy spočívající v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, je nutný souhlas nejméně tříčtvrtinové většiny všech členů společenství.Proto Shromáždění není usnášeníschopné v tomto bodu programu. Pro schválení bude potřeba použít zvláštní způsob rozhodování, kdy může být tento souhlas vyjádřen jednotlivými členy společenství také mimo schůzi shromáždění písemně na jedné listině či na více listinách, které obsahují označení záležitosti, k níž je souhlas vydáván, datum a podpisy členů společenství.

Výsledek hlasování:
Pro:            60%
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

IV. Hospodaření – účetní uzávěrka 2008

Předseda výboru pan Lamač přednesl z předložených podkladů jednotlivé body účetní uzávěrky roku 2009. Konečný stav fondu oprav k 31. 12. 2009 je 580 353,09.-Kč. Z fondu oprav hrazena v roce 2009 částka 185 309,20.-Kč. Shromáždění schvaluje účetní uzávěrku za rok 2009.
Výsledek hlasování:

Pro:          100%
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

V. Shrnutí událostí za uplynulé období

Předseda výboru pan Lamač seznámil účastníky shromáždění s událostmi za uplynulé období.

-zpracování projektové  dokumentace  pro rekonstrukci vnitřního plynovodu

- výměna poměrových měřičů tepla.

 Shromáždění bere tuto informaci na vědomí.

 

VI. Problematika dlužníků

Výbor podal informace o stavu dlužných částek. Dlužná částka na byt 1993/07, majitelé Jiří Spurný a Růžena Spurná činí k 31. říjnu 2010 – 27 380,-Kč. Ze strany pana Spurného splácení dluhu probíhá podle předem stanoveného splátkového kalendáře. Druhým dlužníkem je pí. Valentová byt 1991/02, kde dlužná částka činí 8 875.-Kč, Ze strany p. Valentové přislíbeno doplacení dlužné částky do 31. prosince 2010. Ostatní dlužníci doplatili částky před konáním shromáždění na základě zaslání upomínky. Shromáždění bere tuto informaci na vědomí.
Výsledek hlasování:
Pro:          100%
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

 

VII. Diskuse o technickém stavu a nutných opravách

1. - Montáž pohybových čidel ve společných prostorech (schodiště, sklepy)

V rámci zkvalitnění bydlení a úspory elektrické energie rozhodlo shromáždění o instalaci osvětlení se snímačem pohybu. Shromáždění schvaluje instalaci osvětlení se snímačem pohybu.
Výsledek hlasování:
Pro:           100%
Proti:             0%
Zdrželo se:     0%

2. - Oprava podlahy ve společných prostorech – sklepní chodby - Instalace uzamykatelných mříží ve sklepních chodbách mezi vchody 1992/1993 a 1993/1994

Vzhledem k velmi špatnému stavu podlahy ve sklepních prostorech rozhodlo shromáždění o renovaci stávající podlahy. Přesný způsob renovace bude upřesněn po konzultaci se stavebními odborníky.(dlažba, litá podlaha, stěrka….) Shromáždění schvaluje renovaci podlahy ve sklepních prostorech.
Výsledek hlasování:
Pro:           100%
Proti:             0%
Zdrželo se:    0%

3. - Montáž dopisních schránek do výplně vstupních dveří

Na žádost některých majitelů bytů byl vypracován rozpočet na osazení dopisních schránek na vstupní dveře. Cena za tuto úpravu dveří je cca 90 000.-Kč. (nabídka od REGNO Slaný) Shromáždění neschvaluje montáž poštovních schránek.
Výsledek hlasování:
Pro:             0%
Proti:       100%
Zdrželo se:   0%

4. - Instalace zábran proti parkování na zeleni před vchodem 1993

V průběhu měsíce listopadu bude nakoupen materiál na instalaci zábran proti parkování na zeleni. Následně budou zábrany nainstalovány. Shromáždění schvaluje instalaci zábran.
Výsledek hlasování:
Pro:         100%
Proti:           0%
Zdrželo se:   0%

5. - Monitorování sklepních prostor

Po dlouhé debatě byl shromážděním schválen návrh výboru na instalování kamer pro 24 hod. monitorování společných prostor. V průběhu letošního roku 2010 byly několikrát nalezeny použité injekční stříkačky ve společných prostorech domu a toto monitorování může tomuto problému zabránit. Shromáždění schvaluje instalaci kamer.
Výsledek hlasování:
Pro:         100%
Proti:           0%
Zdrželo se:   0%

6. - Oprava hydroizolace sklepních prostor vchodu 1995

Již delší dobu je problém s prosakující vodou do sklepních prostor vchodu 1995. Bude nutné zjistit příčinu a provést kroky k zabránění průsaku vody do sklepních prostor. Shromáždění schvaluje opravu hydroizolace vchodu 1995.
Výsledek hlasování:
Pro:         100%
Proti:           0%
Zdrželo se:   0%

VIII. Diskuze

1. - Oprava balkónů v majetku členů SVJ

Tento problém byl už řešen na 9.VH Sdružení SVD dne 22. května 2005, bod d.

3. - Aktualizace kontaktů členů SVJ

 Výbor společenství žádá majitele jednotek o aktualizaci svých kontaktů v případě změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy. Změny hlaste na telefon : +420 606 787 490 nebo na e-mail: SVJ.Danska@seznam.cz

4. - Stanovení data odečtu studené a teplé užitkové vody

Datum odečtu SV a TUV stanoven na 19. prosince 2010 v 18.00 hod. Odečty provedou členové výboru SVJ. V případě vaší nepřítomnosti je možné po dohodě s členy výboru poslat konečné stavy SMS nebo e-mailem na výše uvedené kontakty

XIII. Ukončení

Předseda výboru pan Lamač ukončil schůzi shromáždění v 20.15 hodin.

 Zapsala: 31. října 2010, Lévaiová Ivana

Na začátek