Společenství vlastníků jednotek Dánská 1991 - 5, Kladno


Zápis ze 6. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Dánská 1991-5, Kladno ze dne 20. listopadu 2011

Prezence zahájena v 17,45 hod., ukončena v okamžiku zahájení schůze.

Začátek schůze: v 18,00 hod.

Přítomno: 51,3% všech spoluvlastníků (shromáždění usnášeníschopné)

I. Zahájení

Předseda výboru pan Lamač zahájil schůzi shromáždění v 18.00 hodin.

II. Volba zapisovatele a ověřovatele

Zapisovatelem byla schválena paní Votavová Marie.
Výsledek hlasování:
Pro:          100% přít.
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

Ověřovatelem byla schválena Elgrová Veronika.
Výsledek hlasování:
Pro:          100% přít.
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

III. Volba orgánu - výboru

Funkční období stávajícího výboru SVJ končí dne 19.března 2012. Po krátké diskusi byli navrženi z pléna kandidáti na další funkční období a to

Lamač Zdeněk
Lévaiová Ivana
Tichopádová Ivana
Ing. Dočekalová Ilona
Chaloupka Petr

Bylo proto přistoupeno k volbě nového výboru SVJ, kde funkční období nového výboru začíná dnem 20.března 2012 a je pětileté.

Výsledek hlasování:
Pro:         51,3% všech
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

IV. Hospodaření – účetní uzávěrka 2010

Předseda výboru pan Lamač přednesl z předložených podkladů jednotlivé body účetní uzávěrky roku 2010. Konečný stav fondu oprav k 31. 12. 2010 je 499 921.25.-Kč. Z fondu oprav hrazena v roce 2010 částka 415 651,47.-Kč. Podrobné informace na našem webu v neveřejné část. Shromáždění schvaluje účetní uzávěrku za rok 2010.


Výsledek hlasování:

Pro:          100% přít.
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

V. Shrnutí událostí za uplynulé období

Předseda výboru pan Lamač seznámil účastníky shromáždění s událostmi za uplynulé období.

- rekonstrukce rozvodu elektřiny včetně pojistkových skříní

- instalace osvětlení ve společných prostorech

- instalace kamer ve sklepních prostorech

 Shromáždění bere tuto informaci na vědomí.

 

VI. Problematika dlužníků

Výbor podal informace o stavu dlužných částek. Dlužná částka na byt 1993/07 činí k 31. říjnu 2011 – 44 070.-Kč. Ze strany majitele bytu splácení dluhu neprobíhá podle předem stanoveného splátkového kalendáře. Na majitele bytu 1993/07 Bude podán návrh na vydání platebního rozkazu.

Shromáždění bere tuto informaci na vědomí.


Výsledek hlasování:
Pro:          100% přít.
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

Druhým dlužníkem je majitel byt 1991/02, kde dlužná částka činí 6 918.-Kč, Ze strany majitele probíhá částečné umořování dluhu. Pokud bude dlužná částka narůstat, bude postupováno stejně, jako u bytu 1993/07. Ostatní dlužníci doplatili částky před konáním shromáždění na základě zaslání upomínky.

Shromáždění bere tuto informaci na vědomí.

 

VII. Diskuse o technickém stavu a nutných opravách

1. - Vymalování společných prostor

Shromáždění neschvaluje vymalování společných prostor.


Výsledek hlasování:
Pro:               0% přít.
Proti:         100%
Zdrželo se:     0%

2. - Oprava podlahy ve společných prostorech – sklepní chodby

Tato oprava byla schválena již na 5. Shromáždění SVJ. Vzhledem k odsouhlasenému zateplení půdního prostoru a štítových stěn byla tato oprava odsunuta na pozdější termín, než bude na FO vytvořena dostatečná finanční rezerva.

Shromáždění bere tuto informaci na vědomí

3. - Izolace základů

Shromáždění neschvaluje izolaci základů.


Výsledek hlasování:
Pro:               0% všech
Proti:         100%
Zdrželo se:     0%

4. - Zateplení domu

V průběhu měsíce prosince začne zateplování půdního prostoru. Zateplení bude provedeno foukanou izolací od IP Polná. Zateplení štítových stěn začne na jaře, jakmile to dovolí klimatické podmínky. Projekt bude financován částkou 400 000.-Kč z FO a zbytek formou úvěru od KB s dobou splatnosti 7let.(cca 780 000.-Kč) Jako souhlas bude použit formulář „Souhlasné prohlášení vlastníků nemovitosti k opatření A – úspory energie na vytápění z programu Zelená úsporám“, který byl již odsouhlasen vlastníky v listopadu 2010 Potřebné kvórum je 75% všech majitelů bytů.

Shromáždění schvaluje zateplení domu formou úvěru od KB. 


Výsledek hlasování písemně:
Pro:             81,9% všech
Proti:           18,1%
Zdrželo se:       0%

5. - Přistavení velkoobjemového kontejneru

Jelikož v okolí našeho domu je minimálně jednou do měsíce přistaven kontejner od MPS, přistavení vlastního kontejneru je neekonomické. Informace o přistavení městského kontejneru jsou na webu města Kladna, nebo v měsíčníku informaci KLADNO.

Shromáždění neschvaluje přistavení kontejneru.


Výsledek hlasování:
Pro:                  0% přít.
Proti:            100%
Zdrželo se:       0%

6. - Navýšení platby do fondu oprav SVJ a úprava záloh za služby

Shromážděním navrženo navýšení částky do FO na 800.-Kč/měsíčně za 1 byt a zároveň navýšení zálohy za služby od 1.ledna 2012.Navýšení záloh je nutné vzhlede ke zvýšení DPH a růst cen energií ohlášené pro rok 2012.

Shromáždění schvaluje navýšení platby do FO.


Výsledek hlasování:
Pro:         100% přít.
Proti:           0%
Zdrželo se:   0%

 

7. - Pravidelná výměna vodoměrů TUV a SV

Byla diskutována i otázka záměny stávajících vodoměrů za vodoměry s dálkovým odečtem. Tato varianta byla nakonec zamítnuta. Vodoměry je nutné měnit TUV po 4 letech a SV po 6 letech.(od roku 2012 - 5 let SV i TUV)

Shromáždění schvaluje výměnu vodoměru TUV a SV.


Výsledek hlasování:
Pro:         100% přít.
Proti:           0%
Zdrželo se:   0%

VIII. Diskuze

1. - Aktualizace kontaktů členů SVJ

 Výbor společenství žádá majitele jednotek o aktualizaci svých kontaktů v případě změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy. Změny hlaste na telefon : +420 606 787 490 nebo na e-mail: Spravce@svj-danska.cz

2. - Odměna za údržbu serveru a www stránek SVJ

Na návrh předsedy SVJ navržena odměna pro Jiřího Dočekala za rok 2011 v částce 2 000.-Kč/rok hrubého.

3. - Stanovení data odečtu studené a teplé užitkové vody

Datum odečtu SV a TUV stanoven na 18. prosince 2011 v 18.00 hod. Odečty provedou členové výboru SVJ. V případě vaší nepřítomnosti je možné po dohodě s členy výboru poslat konečné stavy SMS nebo e-mailem na výše uvedené kontakty

XIII. Ukončení

Předseda výboru pan Lamač ukončil schůzi shromáždění v 19:45 hodin.

Příloha : - pozvánka - prezenční listina + plné moci,

 Zapsala: 20. listopadu 2010, Votavová Marie

Na začátek