Společenství vlastníků jednotek Dánská 1991 - 5, Kladno


Zápis z 11. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Dánská 1991-5, Kladno ze dne 1. května 2015

Prezence zahájena v 18,15 hod., ukončena v okamžiku zahájení schůze.

Začátek schůze: v 18,30 hod.

Přítomno: 80% všech spoluvlastníků (shromáždění usnášeníschopné)

I. Jednání a hlasování o změně parametrů úvěru

Předseda výboru přednesl vlastníkům možnosti změny stávající úvěrové smlouvy od KB a.s. Doba splatnosti úvěru max. do roku 2023. Splácení: pravidelné měsíční anuitní splátky ve výši max. 42 000.-Kč, úroková sazba od 1,3 do 1,4% p.a., FIX do konce splatnosti úvěru. Přesné kalkulace úrokové sazby a doby splatnosti budou zveřejněny na našich stránkách po podpisu úvěru.

Usnesení

Shromáždění vlastníků schvaluje pověření výboru na uzavření dodatku ke stávající úvěrové smlouvě s dobou splatnosti max. do roku 2023 a fixací do konce splatnosti úvěru a maximální splátku úvěru ve výši 42 000.-Kč. Úvěr bude splácen z fondu oprav.

Výsledek hlasování:

Pro: 80 % přít. Proti: 0 % Zdržel se: 0 % = usnesení bylo přijato

 

II. Navýšení plateb do fondu oprav a snížení záloh plateb za teplo

Předseda výboru navrhl v souvislosti s platbami úvěru navýšit od 1. června 2015 platbu do fondu oprav na 1 400.- Kč/byt/měsíc (celková měsíční výše fondu oprav bude 56 000.-Kč) a zároveň snížení záloh na teplo o 300-Kč byt/měsíc.

Usnesení:

Shromáždění vlastníků schvaluje zvýšení plateb do fondu oprav na částku 1 400.- Kč/byt/měsíc (56 000.-Kč/dům/měsíc) a zároveň snížení záloh za teplo o 300.-Kč/byt/měsíc od 1. června 2015.

Pro: 80 % přít. Proti: 0 % Zdržel se: 0 % = usnesení bylo přijato

 

III. Diskuse

Bez zápisu

 

VIII. Závěr

Předseda výboru SVJ poděkoval za účast a schválení jednotlivých bodů.

 

Příloha : - pozvánka - prezenční listina + plné moci, výsledky hlasování

 Zapsala: 1. května 2015, Vladimíra Šulcová

Na začátek