Společenství vlastníků jednotek Dánská 1991 - 5, Kladno


Zápis ze 4. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Dánská 1991-5, Kladno ze dne 22. listopadu 2009

Prezence zahájena v 17,45 hod., ukončena v okamžiku zahájení schůze.

Začátek schůze: v 18,00 hod.

Přítomno: 68,3% všech spoluvlastníků (shromáždění usnášeníschopné)

I. Zahájení

Předseda výboru pan Lamač zahájil schůzi shromáždění v 18.00 hodin.

II. Volba zapisovatele a ověřovatele

Zapisovatelem byla schválena paní Lévaiová Ivana.
Výsledek hlasování:
Pro:          100%
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

Ověřovatelem byla schválena Ing. Dočekalová Ilona.
Výsledek hlasování:
Pro:          100%
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

III. Hospodaření – účetní uzávěrka 2008

Předseda výboru pan Lamač přednesl z předložených podkladů jednotlivé body účetní uzávěrky roku 2008. Konečný stav fondu oprav k 31. 12. 2008 je 439 313,32 Kč. Shromáždění schvaluje účetní uzávěrku za rok 2008.
Výsledek hlasování:
Pro:          100%
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

IV. Shrnutí událostí za uplynulé období

 Předseda výboru pan Lamač seznámil účastníky shromáždění s událostmi za uplynulé období.

 (vybudování kočárkárny ve vchodě 1992, rekonstrukce plynové přípojky včetně ležatého rozvodu plynu, rekonstrukce ležatého rozvodu SV a TUV. Shromáždění bere tuto informaci na vědomí.

V. Problematika dlužníků

Výbor podal informace o stavu dlužných částek. Dlužná částka na byt 1993/07, majitelé Jiří Spurný a Růžena Spurná činí k 31. říjnu 2009 – 28 983,-Kč. Ze strany pana Spurného bylo přislíbeno uhrazení dluhu do konce roku 2009. Shromáždění se usneslo, že pokud nebude uhrazena dlužná částka do 31. 12. 2009 na účet společenství, bude výbor nucen řešit dlužnou částku soudní cestou. Shromáždění schvaluje podání soudní žaloby po 1. lednu 2010.
Výsledek hlasování:
Pro:          100%
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

VI. Diskuse o technickém stavu a nutných opravách

1. - Informace o rekonstrukci svislého rozvodu plynu

 Předseda výboru seznámil členy SVJ o probíhajícím výběrovém řízení na výměnu svislého rozvodu plynu. Byla vybrána firma ŠVARC GAS REAL, s.r.o. se  sídlem Rooseveltova 1365, Kladno za cenu  cca 350. 000.-Kč. Termín zahájení rekonstrukce je stanoven na 11. ledna 2010. Přesný harmonogram postupu prací bude upřesněn nejpozději 14 dní před zahájením rekonstrukce. Shromáždění bere tuto skutečnost na vědomí. Při rekonstrukci bude nutné zpřístupnit byty, plynárny a sklepy, kde se budou provádět montážní a stavební práce!!!!!.

2. - Instalace uzamykatelných mříží ve sklepních chodbách mezi vchody 1992/1993 a 1993/1994

Vzhledem k častým krádežím ve společných prostorech výbor navrhl instalovat mříže do sklepních prostor mezi jednotlivé vchody. Shromáždění neschvaluje osazení mříží ve sklepních prostorech.
Výsledek hlasování:
Pro:           11%
Proti:          89%
Zdrželo se:    0%

3. - Znovuzavedení společné antény (STA)

Na žádost některých majitelů bytů byla kontaktována firma zabývající se rozvody STA. Rozvody STA jsou v některých bytech úplně odstraněny, a proto rekonstrukce stávajícího rozvodu není možná. Rozvod STA by musel být zhotoven kompletně nový přes společné chodby. Shromáždění neschvaluje vybudování STA
Výsledek hlasování:
Pro:        14,7%
Proti:       85,3%
Zdrželo se:    0%

VII. Úklid společných prostor

Výbor upozornil majitele na stále se množící nepořádek. Jedná se zejména o prostor pod schodištěm. Tento prostor není určen pro odkládání věcí, kterých se někdo chce zbavit!!!! K tomuto účelu město zřídilo sběrné dvory, kam se dá ukládat nebezpečný i objemný odpad. Více na stránkách MPS Kladno

VIII. Diskuze

1. - Odstranění plísní a vlhkosti z našeho domu

Na návrh některých členů sdružení bude nutné kontaktovat firmy zabývající se zateplováním a izolací budov. V první řadě bude potřeba najít příčinu vlhkosti a potom hledat nějaké optimální řešení. Jako kontaktní a zodpovědnou osobou byla určena p. Mlatečková, členka výboru SVJ . Shromáždění bere tuto skutečnost na vědomí.

2. - Informace ohledně var. symbolu + placení přes SIPO

Výbor žádá majitele jednotek o přesné vyplňování var. symbolů na bankovních příkazech. V případě špatně vyplněného var. symbolu je velice obtížné identifikovat plátce /199101 – 199508- číslo vchodu, číslo bytu/. Upozorňujeme dále na možnost placení záloh za služby přes SIPO. Stačí nahlásit členům výboru pouze spojovací číslo SIPO. Shromáždění bere tuto skutečnost na vědomí.

3. - Aktualizace kontaktů členů SVJ

 Výbor společenství žádá majitele jednotek o aktualizaci svých kontaktů v případě změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy. Změny hlaste na telefon : +420 606 787 490 nebo na e-mail: SVJ.Danska@seznam.cz

4. - Stanovení data odečtu studené a teplé užitkové vody

Datum odečtu SV a TUV stanoven na 20. prosince 2009 v 18.00 hod. Odečty provedou členové výboru SVJ. V případě vaší nepřítomnosti je možné po dohodě s členy výboru poslat konečné stavy SMS nebo e-mailem na výše uvedené kontakty

XIII. Ukončení

Předseda výboru pan Lamač ukončil schůzi shromáždění v 20.15 hodin.

 Zapsala: 22. listopadu 2009, Lévaiová Ivana

Na začátek