Společenství vlastníků jednotek Dánská 1991 - 5, Kladno


Zápis ze 3. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Dánská 1991-5, Kladno ze dne 23. listopadu 2008

Prezence zahájena v 17,45 hod., ukončena v okamžiku zahájení schůze.

Začátek schůze: v 18,00 hod.

Přítomno: 53,75% všech spoluvlastníků (shromáždění usnášeníschopné)

I. Zahájení

Předseda výboru pan Lamač zahájil schůzi shromáždění v 18.00 hodin.

II. Volba zapisovatele a ověřovatele

Zapisovatelem byla schválena paní Elgrová Veronika.
Výsledek hlasování:
Pro:          100%
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

Ověřovatelem byl schválen pan Mlateček Ladislav.
Výsledek hlasování:
Pro:          100%
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

III. Hospodaření – účetní uzávěrka 2007

Předseda výboru pan Lamač přednesl z předložených podkladů jednotlivé body účetní uzávěrky roku 2007. Konečný stav fondu oprav k 31.12.2007 je 597 367,52.-Kč. Shromáždění schvaluje účetní uzávěrku za rok 2007.
Výsledek hlasování:
Pro:          100%
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

IV. Shrnutí událostí za uplynulé období

 Předseda výboru pan Lamač seznámil účastníky shromáždění s událostmi za uplynulé období.

 (oprava komínů, rekonstrukce plynové přípojky včetně ležatého rozvodu v domě, rekonstrukce ležatého rozvodu SV a TUV, vymalování společných prostor, položení dlažby v sušárnách vchodu 1992/1994). Shromáždění bere tuto informaci na vědomí.

V. Problematika dlužníků

Výbor podal informace o stavu dlužných částek. Dlužná částka p. Spurné činí k 31.10.2008 - 21 571,-Kč. Shromáždění navrhlo řešení situace, kdy majitelka bytu bude osobně navštívena členy výboru a bude požádána o vysvětlení a vyzvána členy výboru k úhradě dlužné částky. Pokud se tak nestane, bude výbor nucen řešit dlužnou částku i soudní cestou. Shromáždění bere tuto skutečnost na vědomí

 Dne 18. 12. 2008 p. Spurný vložil na účet Sdružení částku 24 000.-Kč

VI. Diskuse o technickém stavu a nutných opravách

1. - Hlasování o rekonstrukci svislého rozvodu plynu

 Předseda výboru seznámil členy SVJ o nutnosti provést výměnu svislého rozvodu plynu. Jelikož se jedná o velmi nákladnou rekonstrukci, bude tato rekonstrukce prováděna po částech. Na začátku roku 2009 bude vyhlášeno výběrové řízení a na základě ceny bude vybrána firma. Předpokládaný začátek rekonstrukce duben 2009/ vchod 1991, 1992/. Shromáždění schvaluje rekonstrukci svislého rozvodu plynu. Při rekonstrukci bude nutné zpřístupnit byty, kde se budou provádět montážní a stavební práce!!!!!.

Při montáži bude nutné zpřístupnit sklepní prostory se sklepními okny!!!!! Pro úklid sklepů bude přistaven dne 21.dubna 2007 od 7.00 hod do 17.00 hod. velkoobjemový kontejner.
Výsledek hlasování:
Pro:          100%
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

2. - Zprovoznění mandlu v sušárně vchodu 1992

Vzhledem k nezájmu o používání mandlu navrhlo shromáždění zrušení a likvidaci mandlu. Shromáždění neschvaluje zprovoznění mandlu.
Výsledek hlasování:
Pro:             0%
Proti:        100%
Zdrželo se:    0%

3. - Instalace mříží ve sklepních chodbách mezi vchody 1992/1993 a 1993/1994

Vzhledem k častým krádežím ve společných prostorech a nezavírání vchodových dveří bude nutné řešit přístup do společných prostor. Zatím se hledá optimální řešení. / výměna vložek zámků ve vstupních dveřích, uzamykatelné mříže ve sklepních chodbách/.

4. - Vybudování kočárkárny a kolárny ve vchodě 1992/1993

Byl vytipován nevyužívaný prostor krytu CO, kde budou provedeny drobné stavební úpravy. Poté bude možné tento prostor využívat pro odkládání jízdních kol a kočárků. Shromáždění schvaluje vybudování kočárkárny.
Výsledek hlasování:
Pro:          100%
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

5. - Instalace poměrových měřičů tepla

p. Lamač podal informaci ohledně instalace poměrových měřičů tepla. Současné měřiče jsou na pokraji své životnosti /10 let/ Na základě výběrového řízení byla vybrána fa. TECHEM Praha, která provede montáž za cenu 105 000.-Kč Shromáždění schvaluje montáž poměrových měřičů tepla.
Výsledek hlasování:
Pro:          100%
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

VII. Oprava chodníků před vchody 1991, 1993 a kanalizační vpusti před vchodem 1995

Po několika urgencích na nevyhovující stav chodníků/ vlastník město Kladno/, byla provedena pokládka nového povrchu chodníku před vchody 1991, 1993 na náklady města Kladna. Kanalizační vpusť před vchodem 1995 je zatím v jednání s městem Kladno a je přislíbena oprava. Shromáždění bere tuto skutečnost na vědomí.

VIII. Úklid společných prostor

Byla oslovena fa Hondl a spol. a požádána o vypracování cenové nabídky. Celková cena za úklid společných prostor bez zimní údržby a mytí oken ve společných prostorech činí 4 855.-Kč/ měsíc. Cena na bytovou jednotku/měsíc je 121.-Kč. Shromáždění neschvaluje úklid dodavatelskou firmou.
Výsledek hlasování:
Pro:             0%
Proti:        100%
Zdrželo se:    0%

IX. Příspěvek do fondu oprav

Na návrh výboru navržena částka 700. -Kč měsíčně od 1.ledna 2009. Shromáždění schvaluje příspěvek do fondu oprav.
Výsledek hlasování:
Pro:          100%
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

X. Odsouhlasení převodu bankovních poplatků do fondu oprav

Na návrh výboru odsouhlasen převod bankovních poplatků do fondu oprav. Shromáždění schvaluje převod bankovních poplatků do fondu oprav.
Výsledek hlasování:
Pro:          100%
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

XI. Odměna předsedovi výboru

Se zpětnou platností zrušena od 1. ledna 2008 odměna pro předsedu výboru. Předsedovi výboru zůstává pouze paušální náhrada na telefon a cestovní náhrady ve výši 500. -Kč měsíčně. Měsíční zálohy odměny pro předsedu výboru budou za rok 2008 převedeny do fondu oprav. Shromáždění schvaluje zrušení odměny pro předsedu výboru.
Výsledek hlasování:
Pro:          100%
Proti:            0%
Zdrželo se:    0%

XII. Diskuze

1. - Odstranění hnízd ptáků před domem

Odstranění hnízd ptáků ze stromů před naším domem provede město na své náklady. Celou akci s městem zajistí p. Šeba /vchod Dánská 1991/. Shromáždění bere tuto skutečnost na vědomí.

2. - Informace ohledně var, symbolu + placení přes SIPO

Výbor žádá majitele jednotek o přesné vyplňování var. symbolů na bankovních příkazech. V případě špatně vyplněného var. symbolu je velice obtížné identifikovat plátce /199101 – 199508- číslo vchodu, číslo bytu/. Upozorňujeme dále na možnost placení záloh za služby přes SIPO. Stačí nahlásit členům výboru pouze spojovací číslo SIPO. Shromáždění bere tuto skutečnost na vědomí.

3. - Aktualizace kontaktů členů SVJ

 Výbor společenství žádá majitele jednotek o aktualizaci svých kontaktů v případě změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy. Změny hlaste na telefon : +420 606 787 490 nebo na e-mail: SVJ.Danska@seznam.cz

4. - Stanovení data odečtu studené a teplé užitkové vody

Datum odečtu SV a TUV stanoven na 1. ledna 2009 v 18.00 hod. Odečty provedou členové výboru SVJ. V případě vaší nepřítomnosti je možné po dohodě s členy výboru poslat konečné stavy SMS nebo e-mailem na výše uvedené kontakty

5. - Instalace poměrových měřičů tepla

XIII. Ukončení

Předseda výboru pan Lamač ukončil schůzi shromáždění v 20.15 hodin.

 Zapsala: 23. listopadu 2008, Elgrová Veronika

Na začátek